23 ФИРМИ - КАНДИДАТИ ЗА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ-АЙТОС

Кметът Васил Едрев и Вергиния Димитрова, представител на софийската фирма Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД - София подписаха договор за изпълнение на обществена поръчка на Община Айтос по обособена позиция 2, с предмет „ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ „Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Айтос“, финансиран по ОП Околна среда 2014 – 2020 г.” Поръчката е с две обособони позиции. С класираната на първо място фирма по обособена позиция 1 - "Инфо трейдинг" ООД- Русе, договорът беше подписан в средата на м. май т.г. Русенската фирма изправари всички 21 кандидати с ценова оферта от 15 640 лв, при прогнозна стойност на поръчката от 63 000 лв.

При прогнозна стойност на поръчката в размер на 6 500 лв, най-ниската ценова оферта от 1899.50 лв на фирма Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД беше класирана на първо по обособена позиция 2. Дейностите са свързани с публичност на проекта - изработка и доставка на рекламни материали. Фирмата има своя база за изработка на рекламни материали, потвърди пред общинското издание Димитрова.

Другата новина около проекта за изграждане на ПСОВ-Айтос, че на 31 май т.г. , в Заседателната зала на Общината бяха отворени офертите по процедурата на обществена поръчка на Община Айтос с предмет „Проектиране и изпълнение на строителство (инженеринг) по проект: „Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Айтос", по две обособени позиции. Общата стойност на поръчката без ДДС е 14 757 086.69 лева.  Поръчката се финансира със средства по Оперативна Програма „Околна Среда 2014-2020".

23 фирми са кандидатствали за изграждане на съоръжението с общо 25 оферти по две обособени позиции. По обособена позиция 1 се предвижда изготвянето на работен проект за изграждане на ПСОВ, в т. ч. и изграждането на съпътстващата инфраструктура, довеждащ и отвеждащ колектор на ПСОВ, довеждащ водопровод и др.  Доставка и монтаж на необходимото машинно технологично оборудване за ПСОВ - Айтос. Изпробване на технологичното оборудване, пускане в експлоатация на ПСОВ гр. Айтос, обучение на персонала и осъществяване на авторски надзор на обекта.

Прогнозната стойност за тази позиция, без да се включва ДДС е 12 869 916.44 лв

По обособена позиция 2 дейностите са за „Доизграждане на Главен клон I и Главен клон III от канализационната мрежа на гр. Айтос" Прогнозната стойност, без ДДС е 1 887 170.25 лв.

След като комисията приключи работата си по документите, подадени от кандидатите, ще информираме гражданите за резултатите и класирането.

Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз държавния бюджет на Република България, чрез оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.” и община Айтос

Снимки