Годишна програма за управлени и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Айтос през 2020 г.