ИНОВАТИВНО ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" С. МЪГЛЕН ПОСРЕЩНА ПАРТНЬОРИ ПО НП "ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ"

Чрез фолклора, педагозите обвързват образователния процес с реалния живот

Срещата на общността на ОУ "Христо Ботев" с. Мъглен на 8 юни т.г. с представители на Иновативно Начално училище "Димитър Благоев" град Стара Загора и на неиновативно Основно училище "Св. св. Кирил и Методий" с. Сърнево е една от формите, заложени в Националната програма "Иновации в действие" за популяризиране и мултиплициране на добри идеи и училищни практики между иновативни и неиновативни училища.

На срещата в училището, което е с изцяло променена съвремена визия, стана ясно, че иновативните училища избират помежду си партньор за сътрудничество и обмяна на иновации от Списъка на иновативните училища в електронната система на Националната програма и сключват договор по за сътрудничество. Програма „Иновации в действие“ им дава възможност за мобилност, за посещение на място, за демонстрации и за наблюдение на иновациите в  училищата партньори.

ОУ "Христо Ботев" с. Мъглен се включва в Програмата за първа година. Това стана възможно, след като на 20 август 2020 г., с Решение №584 на Министерски съвет, училището влезе в Списъка на иновативните училища в Република България. "Въпреки че бяхме изправени пред нещо ново и неизвестно, педагогическата общност прегърна идеята за иновации и цялостна промяна на училищната среда. Иновацията, върху която работим е учене чрез изследване на фолклора и традициите, и тяхното пресъздаване", презентира проекта на училището "Фолклорна плетеница" Зорка Петкова. Директорът представи пред партньорите колегите си и специфичните особености на местната общност, които оказват непосредствено влияние поведението, мотивацията и общуването между децата.

В ОУ "Христо Ботев" с. Мъглен се обучават 16 деца в подготвителна група и 132 ученици от първи до седми клас. Част от децата са пасивни, некомуникативни, страхуващи се от провал, а много от родителите са недостатъчно образовани, за да подпомагат подготовката им. "В търсене на допирни точки, след анализ на различията в мултикултурната общност на учениците, тези негативи дадоха основание за избора на иновация - чрез изучаване на фолклора от миналото и настоящето, образователният процес да се обвърже с реалния живот", заяви още Петкова.

През учебната 2020/2021 г., в заниманията по интереси за учене чрез изследване на фолклора и традициите, включително и преподаване по нов начин, участват 53-ма ученици от първи до трети клас. Продължителността на иновацията е три години. Предвидени се часове и извън класната стая, учебни екскурзии до етнографски музеи и комплекси, посещения на фолклорни концерти, покана към гост учители - членове на семействата, симулация на преживяното в класната стая и др.

Проектното проучване в началото на годината стартира с анкета сред учениците  за избора на игри и песни от далечното, близкото минало и настоящето. Целогодишната работа по иновацията предстои да бъде представена на хепънинг "Да пеем и играем с мама и баба" пред училищната общност, научи още НП.

Петкова представи пред педагозите от Стара Загора и Сърнево иновационната програма на училищния проект и за следващите две години. През втората година надсловът ще е "Фолклорни символи". По аналогичен начин, учениците ще избират да изследват, изучават и да пресъздават елементи и символи от народния фолклор - шевици, маски, носии и т.н. Придобитите умения и знания ще бъдат представени на финална изложба.

"Фолклорен календар на етносите" е темата на третата проектна година, която ще ангажира децата, учителите и родителската общност в проучване, изучаване и пресъздаване на обреди и ритуали от различните етноси. Наученото и споделеният опит ще бъдат представени чрез интердисциплинарни уроци.

В края на третата година знанията и практическите дейности на учениците по проект "Фолклорна плетеница" ще бъдат представени на Училищен събор. Според директора, иновативните методи ще развият културната идетничност на отделните общности, толерантността и зачитането на различията в бита и празничната обредност. 

Педагозите на ОУ "Христо Ботев" са убедени, че проектът ще стимулира интеркултурния диалог между учениците от двата етноса, а работата в екип ще направи темата "Фолклорно наследство" интересна и актуална. Стремежът е децата да бъдат поставени в активна позиция, което да повиши ефективността от дейностите по Механизма за задържане на учениците в училище.

Гостите от Стара Загора споделиха опита си и вече реализирани идеи от четиригодишната си иновативна  практика. А неиновативното училище в с. Сърнево, в което се учат 80 деца, изненада партньорите с успешнаата сценична изява на не един, а два театрални състава.

Динамичен и интересен беше диалогът на педагозите, мотивиран от желанието им да прилагат нови и интересни за учениците форми на обучение и възпитание. Разменени бяха и символични подаръци, включително изящни предмети, изработени от ученици. Интересни бяха и посланията - цветето на парите беше сред даровете за мъгленските педагози, поднесено с пожелание за успешно финансиране по програми и проекти.

Директорът Зорка Петкова съобщи още една добра новина, с която ОУ "Христо Ботев" с. Мъглен стартира новата 2021 г. Училището беше одобрено за финансиране с 45 000 лв. по друга Национална програма - "Изграждане на училищна STEM среда". Усппехът, според Петкова е факт, благодарение на упоритата работа на чудесния учителски екип.

Но най-вълнуващата част от визитата на партньорите тепърва предстоеше. Изненада за гости и за домакини беше емоционалният открит урок по фолклор в ІІІ клас с преподавател Петя Стоянова. В народни носии децата посрещнаха педагозите, за да им представят всеки детайл от традиционните народни костюми във всичките седем български фолклорни области. После, за да проверят знанията си, учениците по групи търсиха отговорите на въпроси за фолклорното наследство в една нелека кръстословица. И само с верни отговори, децата можаха да стигнат до името на проекта - "Фолклорна плетеница". С най-много аплодисменти гостите възнаградиха песните и танците "От миналото и настоящето", които децата с желание представиха в класната стая. А вече на двора, показаха, че знаят и много игри от времето на баба и мама. На финала се завъртя дълго хоро в училищния двор, на което се наредиха и деца и учители.

Работата по Програмата продължава. През миналата седмица мъгленски педагози вече бяха на визита в училището в Стара Загора. Срещите им дават възможност да съпреживяват с колегите си промяната, която ще бъде решаваща за работата им и за бъдещето на училището. 

Работата на учителите в с. Мъглен никога не е била лека, предвид факта, че майчиният език на всички ученици не е българският. От 2020 г. Програма "Иновации в действие" им дава възможност да разчупят традиционния модел, да търсят интересни форми и допирни точки между децата от различни етноси, за да ги мотивират да работят в екип. "Убедени сме, че с активното участие на учениците, с иновативни педагогически методи и със засилена употреба на дигитални средства и информационни технологии, ще се повиши мотивацията и интересът на учениците към ученето и творческата им активност. Вярвам, че това е основание за по-добри  резултати от учебно-възпитателната ни работа, което е голямата цел на всяко училище. Резулаттите тепърва предстои да анализираме, но мотивацията и активността на децата са вече факт, благодарение на учителския екип - един невероятен отбор от професионалисти, които всеки ден трябва да преодолват трудностите в работата с деца от уязвими групи. И няма да е пресилено да ги определя като учители герои. Благодаря им", коментира за НП директорът Зорка Петкова.

НП

 

Снимки