Концесионна процедура с предмет : „Управление и поддържане на част от недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващ спортно съоръжение с площ от 1840 кв.м., находящи се в гр. Айтос, Община Айтос, разположени в УПИ IV в кв.21 по плана на гр. Айтос, целият с площ от 7903 кв.м., при граници на целия имот: север – УПИ-I в кв.21, изток – УПИ-I в кв.21, юг – УПИ-I в кв.21, запад улица, имотът актуван с Акт за частна общинска собственост № 3360/19.10.2012 год.”.