Кръгла маса по проект РОМАКТ и МАГ в Айтос

Кръгла маса на тема "Диалогът между ромската общност и Община Айтос в изпълнение на политиките за интеграция" организираха на 22 април. т.г.  Община Айтос и коордианторът на Програма ROMACT за България Дора Петкова. Програма ROMACT се реализира в общо 40 общини в пет европейски държави. В Бъргария, в Програмата са обхванати шест общини, включително и Айтос.

Форумът беше открит от Мариана Димова - Зам. кмет на Община Айтос. Представени бяха проект РОМАКТ и МАГ пред представители на Общинската администрация, Дирекция "Бюро по труда", социалните служби, учебни и детски заведения, общински съветници и здравни медиатори. Направен беше преглед за изпълнението на Общинската програма за интеграция на ромите 2016-2020 г.и бяха обсъдени актуални, идентифицирани от Местната активна група /МАГ/ проблеми на ромската общност.

Акцентът в дискусията беше поставен върху усилията на общинската и педагогическа общност в работата за по-доброто образование на децата от кв. "Странджа". Бяха набелязани и конкретни мерки, които да залегнат в Общинската програма. Разисквани бяха Процедури по Оперативните програми, които могат да бъдат използвани за изпълнение на Програмата. Изяснена беше ролята на всяка от заинтересованите страни за реализиране на идеите на проект РОМАКТ и МАГ

Членовете на МАГ, активни представители на ромската общност, предимно млади хора, представиха пред местните власти и представителите на институциите обобщен анализ на най-спешните за решаване проблеми на ромите в община Айтос.

НП

Снимки