МИГ-Айтос стартира информационна кампания за изготвяне на Стратегия за местно развитие

На 13 януари т.г. стартира информационната кампания на СНЦ "Местна инициативна група" /МИГ/ - Айтос за изготвянето на Стратегия за развитие на Община Айтос. Това е вторият опит на Айтос да създаде теоретична основа за посоката на бъдещото си развитие и за финансиране за ключови местни проекти, предложени от общността. 

СНЦ "Местна инициативна група" - Айтос беше създадена през 2008 г. Учредители станаха 43 физически и юридически лица, включително Община Айтос, Търговско индустриалния бизнес клуб – Айтос, фирми и неправителствени организации. МИГ имаше задачата да изгради административен капацитет и да включи местното население в разработването, обсъждането и бъдещото прилагане на нова Стратегия, което на практика означаваше определяне на посоката за развитието на община Айтос, съгласно идеите и интересите на местните хора.

По ред причини тогава, Стратегията не получи одобрение, а Айтос - 2 млн. евро, заложени в бюджета на групата за местни проекти. "Нищо не е загубено, оптимисти сме за бъдещето", заявиха през 2010 г. членовете на МИГ-Айтос и търпеливо изчакаха новия програмен период 2014 -2020 г., за да впрегнат отново усилията си в интерес на местната общност.

По-важно е, че идеята МИГ не изчезна. А през 2016 г. тя е особено актуална, с амбицията на екипа на МИГ-Айтос да работи за интересите на възможно най-голям кръг от хора на територията на общината.  За тези, които все още не знаят - СНЦ "Местна инициативна група" /МИГ/ - Айтос е юридическо лице по смисъла на ЗЮЛНЦ и има върховен колективен орган / Общо събрание/ и колективен управителен орган /Управителен съвет/.

След няколкогодишно затишие в дейността си, през 2015 г. Управителният съвет на Сдружение "Местна  инициативна група" - Айтос реши да поднови дейността си за подготовка на Стратегията за местно развитие за новия програмен период и кандидатства по НАРЕДБА № 16 ОТ 30 ЮЛИ 2015 г. за прилагане на подмярка 19.1 "ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ" НА МЯРКА 19 "ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 г., за изготвяне на Стратегия  за местно развитие на Община Айтос.

Проектното предложение получава одобрението на МЗХ,

а по-рано, преди изборите за местна власт, на 16 септември 2015 г. Общинският съвет в Айтос взема решение за отпускане на безлихвен заем на МИГ в размер на 48 900,00 лева, за изпълнение на дейностите по 6-месечна програма по договор с МЗХ и ДФЗ – РА. След като МИГ-Айтос реализира програмата, средствата ще бъдат възстановени по сметката на Община Айтос, коментира пред общинското издание Петко Петков, ковсултант по ПРСР.

Вчера Петков беше в Айтос във връзка със старта на информационната кампания за изготвянето на Стратегията. В Заседателната зала на Община Айтос се проведе първата информационна среща на екипа с представители на местните фирми, НПО и гражданите. В изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по „Подмярка 19.1. Помощ за подготвителни дейности “ на мярка 19 „ Водено от Общностите Местно развитие “ от Програмата за Развитие на Селските Райони за периода 2014-2020 г.”, днес, на 14 януари т.г. СНЦ „МИГ - Айтос” ще проведе  информационни срещи за възможностите и ползите от наличието на Местна Инициативна Група в Кметството в с. Тополица, от 9.00 часа и от 13.00 часа в Кметството в с. Съдиево.

Идеята е активната част от населението да прояви интерес

и да се включи с предложения за разработване на стратегия. НПО, публичният и частният сектор трябва да бъдат активната страна и да направят своите предложения за мерките, които да бъдат предприети в съответния сектор и включени в Стратегията.

Информационните срещи имат основната задача да запознаят местната общност с подхода "Лидер", а семинарите са свързани с обучението на екипа на МИГ и местните лидери. Проучването и анализа на територията, ще е другата стъпка при подготовката на Стратегията. Ако готовият документ, към който ще има и изготвен бюджет, бъде одобрен, МИГ-Айтос ще сключи договор с МЗХ, който да осигури финансиране за рационални местни идеи.

НП

 

Снимки