НА 08.08. 2018 Г. - ПЪРВА КОПКА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ В АЙТОСНА

На 08.08.2018 г., от 12.00 часа е церемонията за полагане на първа копка за изграждане на "Пречиствателна станция за отпадъчни води - Айтос". Пречиствателното съоръжение се изгражда по проект на Община Айтос, съфинансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз,  държавния бюджет на Република България, чрез оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.” и община Айтос.

Поканени са представители на МОСВ, на УО на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г", народни представители, кметове на общини, общински съветници. На церемонията ще присъства Божидар Роев – Представляващ ДЗЗД КА-АЙТОС; Изпълнител на обособена позиция 1 - Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води на град Айтос / в това число и съпътстваща инфраструктура, като довеждащ и отвеждащ колектор на ПСОВ, довеждащ водопровод и др. На церемонията ще присъства и Румяна Соколова – Управител на ДЗЗД „ВОДОКАНАЛ АЙТОС 2017” - Изпълнител на обособена позиция 2 - Доизграждане на Главен клон І и Главен клон ІІІ от канализационната мрежа на гр. Айтос и всички съпътстващи съоръжения (преливници, задържатели, шахти и др.)”

Общата стойност на проекта е 18 929 054,03 лв, от които:

  • 11 992 842,17 лв са осигурени от Кохезионния фонд на Европейския съюз;
  • 2 104 030,97 лв национално съфинансиране, осигурено от държавния бюджет на Република България;
  • 1 786 963,55 лв  собствен принос на община Айтос;
  • 3 115 217,34 лв  данък добавена стойност.

       От екипа по проекта в Община Айтос

с ръководител инж. Иван Биделев заявиха, че Пречиствателната станция за отпадъчни води на гр. Айтос е проектирана да събира и третира замърсяване за 22 044 еквивалентни жители. Технологичната схема предвижда механично и пълно биологично пречистване на отпадъчните води с отстраняване на азот и фосфор, стабилизация и механично обезводняване на излишната утайка.

      Строително-монтажните работи на „Пречиствателна станция за отпадъчни води на град Айтос” следва да бъдат извършени за 566  календарни дни. "След приключването им, община Айтос ще има нова, модерна и отговаряща на всички европейски директиви, относно пречистването на отпадъчните води в населените места, пречиствателна станция. С изпълнението на проекта ще се постигне подобряване качеството на живот на населението, опазване и подобряване състоянието на водните ресурси на територията на община Айтос", каза инж. Биделев.

Проектът се съ-финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз държавния бюджет на Република България, чрез оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.” и община Айтос

Снимки