Национален младежки конкурс 2024 - „Аз за моята община: зелени идеи – чисти общини“

През 2024 г. Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/ стартира Национален младежки конкурс под мотото „Аз за моята община: зелени идеи – чисти общини“

В контекста на предстоящите ключови задачи в работата на общините, предвиждаме през 2024 г. темата на Националния младежки конкурс да бъде обвързана с предстоящото въвеждане на нов модел за определяне на такса битови отпадъци - ТБО и промяна в обществените навици по отношение на генерирането и събирането на смет. Мотото на тазгодишното издание е „Аз за моята община: зелени идеи – чисти общини“. Целта на формулирането на конкретната задача е тя да има принос в усилията на общината за обективно и широко информиране на обществото за промените и необходимостта от отговорно отношение към управлението на отпадъци.

Участниците в конкурса трябва да обмислят и предложат кампания сред жителите на общината за насърчаване на разделното събиране на отпадъци, намаляване разхищението на храни и повторната употреба на дрехи, мебели и домакинско оборудване и др.

С подбора на темата за тазгодишното издание на конкурса бихме желали да подпомогнем общините в усилията за активно включване на младите хора в дейностите на местно ниво, в контекста на Закона за младежта, а също така да подкрепим усилията на общините за провеждане на проактивна информационна кампания за предстоящите промени в системите за управление на отпадъците и въвеждането на новия модел за определяне на такса „битови отпадъци“, което трябва да влезе в сила от 2025 г.

За провеждането на конкурса е разработен Регламент, който предвижда право на участие на младежи на възраст до 29 г. включително /съгласно §1, т.1 от Закона за младежта/, които са ученици, студенти или работещи.

Екипът на НСОРБ има готовност да съдейства на общините при провеждане на инициативи сред младите хора, насочени към популяризиране на Националния младежки конкурс и неговите цели,  с участие на експерти, които да участват в дискусиите с млади хора и техни организации.

График на дейностите по провеждане на конкурса:

  • Обявяване на Националният младежки конкурс - до 30 април 2024 г.
  • Срок за получаване на проектните предложения - до 15 август 2024 г.
  • Срок за оценка на получените предложения - от 15.08 до 30.09.2024 г.
  • Връчването на наградите предлагаме да бъде проведено на 12 октомври 2024 г., непосредствено преди провеждането на Годишната среща на местните власти

Предложението трябва да съдържа подробно описание на инициативи и дейности, които могат да бъдат реализирани самостоятелно или съвместно с общината.

Регламентът - в прикачения файл

Снимки