Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество