Наредба за реда за разрешаване поставянето на преместваеми обекти на територията на Община Айтос