Наредба за условията и реда за финансово подпомагане дейността на спортните клубове в Община Айтос