Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетнна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Айтос