Наредба за условията и реда за вписване на общинските ДГ и ЦПЛР в регистър в община Айтос