Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Айтос