ОБЩИНА АЙТОС

ОБЯВА

ОБЩИНА АЙТОС във връзка с изпълнение на договор BG05M9OP001-2.002-0104-C001 „Грижа за независим живот” , по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и на основание Заповед № РД-08-64/15.01.2016 г. на Кмета на община Айтос,

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за заемане на следните длъжности в Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж:

 1. Социален работник
 2. Медицински специалист - медицинска сестра/фелдшер
 3. Личен асистент

I . ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ

1. СОЦИАЛЕН РАБОТНИК- Организира и контролира работата на персонала в Звеното за услуги в домашна среда; Осъществява социална работа по случай; Изготвя оценка на потребностите на кандидат - потребителите и актуализира при необходимост същата на потребителите; Участва в изготвянето и актуализирането на индивидуалните планове на потребителите; Осъществява комуникация с потребителите на услугата и семействата им.

2. МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ– медицинска сестра/фелдшер - Изготвя и актуализира план за здравни грижи на потребителите; Поддържа връзка с потребителите и техните близки, личния лекар по отношение здравословното състояние на потребителите; Осъществява посещения в дома на потребителя; Попълва и поддържа досиетата на потребителите по отношение на медицинската документация; Извършва допустими манипулации в домашни условия като: измерване на пулс и кръвно налягане, обработка на рани, поставяне на инжекции  и др.

3. ЛИЧЕН АСИСТЕНТ - Осъществява ежедневните дейности свързани с предоставяне на почасови услуги за оказване на лична помощ, комунално-битови дейности и дейности в подкрепа на социалното включване за осигуряване на нормален живот на потребителите съобразно техните индивидуални потребности и предпочитания.

II. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗВЕНОТО И ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПЕРСОНАЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА

1. За персонал за управление и персонал за предоставяне на услуги по проект „Грижа за независим живот” могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране и са:

   — Безработни лица;

   — Трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;

   — Неактивни лица (студенти; учащи се), които могат да извършват допълнителен почасов труд.

2. Минимална образователна степен за заемане на длъжностите:

   —    за социален работник  – бакалавър – специалност „социални дейности”;

   — за медицински специалист – медицинска сестра/фелдшер - бакалавър (полувисше)– специалност „медицинска сестра/фелдшер/акушерка”;

—        за личен асистент – основно образование.

3. Професионален опит – не се изисква

Длъжностите се заемат по трудово правоотношение – член 68, ал.1, т.2 от Кодекса на труда, за срок от 18 месеца.

Място на работа: „Звено за услуги в домашна среда”.

III.  НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: подбор по документи и интервю

IV.  НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:  

 • Заявление – образец ( Приложение 1)
 • Документ за самоличност (за справка)
 • Автобиография
 • Копие от документ за завършено образование
 • Служебна бележка от Бюро по труда (ако кандидатът е безработен)
 • Служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи)
 • Служебна бележка от образователна институция (ако кандидатът учи-редовно обучение)
 • За кандидати, завършили обучителен курс по сходни програми/проекти - копие на удостоверение/сертификат (или декларация - свободен текст, с описание на завършения обучителен курс, придружена с копие на трудова книжка удостоверяващ професионалния опит по сходни програми/проекти)
 • Декларация - образец 1
 • Декларация - образец 2

V. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

Документи за участие се представят лично от кандидатите в едномесечен срок от публикуване на обявата в местния вестник „Народен приятел” на адрес: гр. Айтос, ул."Васил Левски" № 5, Община Айтос - Общински център за социални и здравни услуги.

VI. УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ:

1)До разглеждане ще бъдат допуснати само подадените в срок заявления, които са попълнени по приложените образци и към тях са приложени необходимите документи;

2)До интервю ще бъдат допуснати кандидатите, които отговарят на минималните изисквания за заемане на длъжността.

 

Списъците и всички съобщения, свързани с провеждането на конкурса ще бъдат обявени на информационното табло в Община Айтос - Общински център за социални и здравни услуги.

При подаване на документите на кандидатите ще се предоставя копие от длъжностна характеристика за длъжността за сведение.

 

Телефон за контакт: 0558/2-56-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снимки