ОБЩИНА АЙТОС

 

Във връзка с изпълнението на

Проект „Изграждане на канализационна  система в с. Пирне – община Айтос” по мярка 321 – „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони по ПРСР 2007-2013, Договор № 02/321/00433 от 08.10.2010 г.

  •  

Проект „Изграждане на  модулно пречиствателно съоръжение за отпадъчни води - с. Пирне – община Айтос” по мярка 321 – „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони по ПРСР 2007-2013, Договор № 02/321/01684 от 21.12.2013г.,

ФИНАНСИРАНИ ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  /2007 - 2013/

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ                                                             

О Б Щ И Н А  А Й Т О С

открива завършените обекти в село Пирне

община Айтос

НА 21.08.2015 Г., ОТ 15.00 ЧАСА

 

 

Снимки