ОБЩИНА АЙТОС

СЪОБЩЕНИЕ

Отдел ”Местни данъци и такси” при община Айтос НАПОМНЯ на  жителите на общината, че крайният срок за внасяне на данъка върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци, данъка върху превозните средства и патентния данък е 31.10.2015г.

Информация за дължимите суми е налична в сайта:

www.mestnidanaci.info

както и на сайта на общината:

www.aytos.bg. - „портал за справки по местни данъци и такси”.

 

Задълженията могат да се плащат както следва:

 

- по банковата сметка на Общината в

ТБ ”АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД, ФЦ Айтос:

IBAN:   BG 18 BUIN 9561 8400 4475 35        BIC: BUINBGSF 

по съответния код за вид плащане:

44 21 00   -  за данък върху недвижимите имоти

44 24 00   -  за такса битови отпадъци

44 23 00   -  за данък върху превозните средства

44 34 00   -  за други данъци

44 14 00   -  за патентен данък;

- с пощенски запис за данъчно плащане от всяка станция на "Български пощи" АД;

- чрез EasyPay от всички офиси на оператора "Изипей" АД

- в брой:

  • за гр. Айтос - в касите на отдела, разположени в Центъра за

услуги и информация на гражданите/ЦУИГ/ в сградата на общината, всеки работен ден от 8.30ч. до 17.00ч.;

  • за селата - в кметствата, при специалистите по

административно обслужване;

 

Приканваме всички данъкоплатци да погасяват задълженията си в определените от Закона срокове.

Невнесените в срок данъци и такса битови отпадъци се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на ДОПК.

 

Срещу некоректните платци ще бъдат предприемани действия, съгласно ЗМДТ И ДОПК за принудително събиране на стари и текущи задължения.

 

Снимки