ОБЩИНА АЙТОС С ИНВЕСТИЦИЯ В ТУРИЗМА

През 2021 г. кметът на Община Айтос Васил Едрев подписа договор с Държавен фонд „Земеделие“ и МИГ – Айтос за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Вътрешно преустройство на кафе-аперитив в партерния етаж на административната сграда в Общински комплекс „Алея на занаятите”, в мест. „Лесопарк”, землището на гр. Айтос в Посетителски център“.

Посетителският център вече е изграден, в момента се обзавежда. Помощта беше предоставена по процедура чрез подбор на проектни предложения по мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Айтос” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

194 250,00 лв са инвестирани в новия Посетителски център "Генгер". Основната цел е обновяване на туристическата инфраструктура на територията на община Айтос. Посетителският център ще допринесе за развитие на устойчив туризъм, увеличаване на ползите от туризма и разнообразяване на туристическото предлагане. Ще бъде фокусна точка за туристическа информация и място за провеждане на туристически атракции – изложения и демонстрации на местни занаяти, обичаи, кулинария и фолклор.

Снимки