Община Айтос изпълнява проект "Техническа помощ за инвестиции в Зоопарк гр. Айтос" по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Техническа помощ за инвестиции в зоологически градини“ по Приоритетна ос 3 „Биологично разнообразие“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.“

"Техническа помощ за инвестиции в Зоопарк гр. Айтос" по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Техническа помощ за инвестиции в зоологически градини“ по Приоритетна ос 3 „Биологично разнообразие“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.“
 
Община Айтос изпълнява Административен договор NoBG16FFPR002-3.007-0011-C0/ Д-34-23 от 03.04.2024г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Техническа помощ за инвестиции в Зоопарк гр.Айтос“. Финансирането е по процедура No BG16FFPR002-3.007 „Техническа помощ за инвестиции в зоологически градини“ на програма „Околна среда“ 2021-2027г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.
Изпълнението на проект "Техническа помощ за инвестиции в Зоопарк гр. Айтос" по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Техническа помощ за инвестиции в зоологически градини“ по Приоритетна ос 3 „Биологично разнообразие“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.“ е задължителното условие, което Община Айтос като собственик на зоопарка, трябва да изпълни, за да кандидатства със свой инвестиционен проект за финансиране на цялостната реконструкция на зоологическата градина.
Основната цел на проектното предложение е разработването на стратегическите документи, с които да се осигури развитие на Зоопарка, отговарящо на изискванията на европейската и националната нормативна уредба. Спечеленият проект е първият етап от готовността на Община Айтос да кандидатства за последващо финансиране за ремонт и реновация на зоологическата градина.
Дейностите по проекта за техническа помощ са свързани с разработването на четири стратегически документа – планове: за развитието на зоопарка, за колекция и размножаване, за консервационни дейности. Ще бъде изготвен и план за изпълнение на дейностите за развитие на зоологическата градина при осигурено финансиране по инвестиционния проект.
Стойността на проекта за техническа помощ е в размер на 40 356 лв.
 
 
 
Изпълнение на Административен договор No BG16FFPR002-3.007-0011-C0/ Д-34-23 от 03.04.2024г. за
предоставянена безвъзмездна финансова помощ по процедура No BG16FFPR002-3.007 „Техническа помощ за
инвестиции взоологически градини“ на програма „Околна среда“ 2021-2027 г.“ съфинансирана от Европейския
фонд зарегионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз
 

 

Снимки