ОБЩИНА АЙТОС ОРГАНИЗИРА КАМПАНИЯ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

Организацията по оползотворяване на отработени масла „ОЙЛ РЕЦИКЛЕЙШЪН” ЕООД, съвместно с Община Айтос организират кампания за предаване на отработени масла на територията на община Айтос в периода 22.10.2020 г. – 23.10.2020 г.

Желаещите да се включат може да предадат своите отпадъци  в пункта, намиращ се в сградата на Гражданска защита в гр. Айтос от 09:30 до 16:00 часа.

По време на кампанията гражданите може да се освободят от опасния отпадък от отработени масла безвъзмездно.

Изхвърлянето на опасни отпадъци в общия поток смесени отпадъци влияе отрицателно върху здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата, поради което Община Айтос призовава гражданите да се възползват от предложената възможност.

Лице за контакти: Катя Иванова – ст. експерт, Дирекция „ТСУРР”,община Айтос

тел.: 0897 / 99 – 23 – 21

„Имате възможност да се присъедините към усилията за чиста околна среда, като предадете този вид отпадъци на посочения адрес по време на кампанията“.

Снимки