ОБЩИНА АЙТОС ОРГАНИЗИРА НА 18.07.2019 Г. КАМПАНИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА ГУМИ И АКУМУЛАТОРИ

ОБЩИНА АЙТОС ОРГАНИЗИРА НА 18.07.2019 Г. КАМПАНИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА ГУМИ И АКУМУЛАТОРИ

Община Айтос организира кампания за разделно събиране на  излезли от употреба гуми и акумулатори на 18.07.2019 г. Гражданите могат безвъзмездно да предават тези отпадъци на посочения адрес: гр. Айтос, ул.„Карагеоргиевско шосе” №1,  „Айтос Автотранспорт ” ЕООД ( на  паркинга от западната страна на  Пункта за годишни технически преглед  ) от 09:00 ч. до 12:00 ч.

За предотвратяване и ограничаване замърсяването на въздуха, водите и почвите, както и ограничаване риска за човешкото здраве и околната среда е забранено изоставянето, нерегламентираното изхвърляне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на излезли от употреба гуми и акумулатори, както и изгарянето, с изключение на случаите в които лицата притежават съответното разрешение по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците.

Кампанията се отнася само за физически лица. По закона за отпадъците, фирмите са задължени да имат сключен договор с лицензиран оператор.

Лице за контакт:  К. Иванова  - ст. експерт , Дирекция "ТСУРР",  телефон : 0896463280