Община Айтос стартира разяснителна кампания за безвъзмездното саниране

Обитателите на зстаряващите панелни блокове в Айтос имат съвсем реален шанс да обновят сградите си като кандидатстват за финансиране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Това разбира се, може да стане само ако съседите организирано задействат процедурата за кандидатстване за безплатното саниране. Община Айтос не само активно ще партнира на сдруженията на собствениците, но и ще носи отговорност за постигне на заложените показатели в проектите.

Има интерес от страна на собствениците - хората живо се интересуват от възможностите, които им предлага програмата. По неофициална информация, четири сдружения на собственици вече са получили документацията за стартиране на процедурата, научи НП от служителите на Центъра за услуги и информация в Община Айтос.

За възможността да бъдат санирани безвъзмездно жилищни сгради в Айтос, потърсихме за повече подробности от Мариана Димова - Заместник кмет на Община Айтос.

- Г-жо Димова, какво трябва да знаят гражданите за кандидатстването по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради?

- Пълна информация за стъпките по процедурата, гражданите ще получат веднага след като бъдат публикувани Методическите указания към общините и собствениците от МРР. Но собствениците на жилищни сгради, които отговарят на изискванията по Програмата, трябва от сега да предприемат действия по изпълнение на процедурата. Първото и най-важно изискване е многофамилните жилищни сгради, които кандидатстват за финансиране да са строени по индустриален способ - ЕПЖС - едропанелно жилищно строителство, ППП - панелно повдигани плочи и ЕПК - едроплощен кофраж. Второто условие е минималният брой на апартаментите в сградата да е 36. Ако са налице тези две изисквания, етажната собственост регистрира Сдружение на собствениците по реда на Закона за управление на етажната собственост. Регистрацията се извършва със заявление по образец, което може да бъде получено в ЦУИГ в Община Айтос. Регистрира се едно сдружение на собствениците за цялата сграда, независимо от броя на входовете в нея. Избраният Управителен съвет действа от името на всички собственици на сградата. Това са действия, които собствениците на жилищните сгради трябва да имат съгласието да започват сега, защото средствата по Националната програма не са разпределени по общини. Финансирането ще зависи от активността на собствениците и от професионалната работа на общинската администрация. Най-важното, което гражданите трябва да знаят е, че могат да разчитат на 100% безвъзмездна финансова помощ, а това е изключителен шанс за обновяването на многофамилните жилищни сгради.

- Възможно е да има собственици, които са не съгласни с решението за саниране?

- Вземането на решение за обновяване на сградата става с минимум 67% собственост на идеалните части от общите части на сградата. Общината осъществява приема на документи за кандидатстване, оценка и одобрение. При одобрение на сградата, се сключва споразумение по образец между Общината, Сдружението на собствениците, Българска банка за развитие и областния управител. Това са задължителните стъпки по процедурата.

- Какви са ангажиментите на Община Айтос?

- Отговорността на Общината е много голяма, тъй като тя ще упражнява контрол върху изпълнението. Вече информираме гражданите, но същинската разяснителна кампания на Община Айтос ще започне в момента, в който се получат пълните инструкции от Министерството на регионалното развитие по програмата. От Министерството ще типизират дори процедурите за избор на фирмите, които ще извършват санирането.

Общинската администрация поема отговорно всички свои задължения по програмата и има готовност да съдейства активно при кандидатстване на местните сдружения на собствениците. Основен ангажимент на Общината е изборът на изпълнители по реда на Закона за обществените поръчки за осъществяване на определените дейности по сградата. Общинската администрация има много важни функции по процедурата - за техническото и енергийното обследване, за проектирането и изпълнението на строително-монтажните работи, както и при осъществяването на строителен и авторски надзор. Така че, надявам се, собствениците да проявят интерес и да задействат процедурата. Общинската администрация ще им окаже пълно съдействие.

- Важно е да се знае какви мерки ще се финансират по Националната програма?

- Съгласно публикуваните на електронната страница на Министерството основни стъпки за подготовка и кандидатстване по националната програма, става ясно, че ще се финансират дейности по конструктивно укрепване на сградата, за обновяване на общите части - покрив, фасада, стълбищни клетки и др. Ще се финансират и мерки за енергийна ефективност с топлоизолация и подмяна на дограмата, ремонтът или подмяната на вътрешни инсталации, ремонтът на елинсталации в общата част на сградата и енергоефективни мерки в асансьорите.

- Кога стартира Националната програма?

- Общините са информирани, че до края на м. януари т.г. ще бъдат публикувани Методическите указания, както и необходимите образци за кандидатстване пред Общината. Затова, на този етап, най-важната стъпка е създаването на Сдружения и съгласието на собствениците за обновяване на сградата. Стига, разбира се, тя да отговаря на изискванията, за които споменахме по-горе.

- Какъв е шансът на кандидатстващите да бъдат одобрени за безвъзмездното финансиране?

- Мисля, че всички имат шанс. Панелните блокове в Айтос, с минимум 36 жилищни апартамента, не са толкова много, така че надявам се, собствениците им да осъзнаят изключителната възможност, която им се предоставя да санират и обновят сградите си безвъзмездно. Общината има амбицията да привлече максимален брой сдружения, за да има повече айтоски граждани с безвъзмездно санирани жилища и по-малки сметки за ток.

- Какво предвиждате, след като методическите указания станат факт?

- Веднага, щом бъдат публикувани Методическите указания към общините, ще проведем информационна среща с домоуправителите на жилищни сгради с едропанелно жилищно строителство, пакетоповдигащи плочи, едроплощен кофраж в Айтос, за разясняване на подробностите по процедурата. Представителите на собствениците ще могат да зададат своите въпроси, свързани с участието им в програмата и да получат указания за всяка стъпка по процедурата.

Снимки