ОБЩИНАТА ИНФОРМИРА ГРАЖДАНИТЕ

Средствата ще бъдат възстановени от УО на ОП "Околна среда"

На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг и в изпълнение на чл. 6 от Наредбата за реда и условията за провеждане на обществено обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг от община Айтос, кметът Васил Едрев покани гражданите на публично обсъждане "За поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на проект „Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Айтос“ на 26 април в Заседателната зала на Община Айтос.

Подготовката на „Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Айтос“, стартира още през 2011 г., с финансовата подкрепа на ЕС, в изпълнение на проект, финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011119-1-13, по приоритена ос 1 на ОП "Околна среда" 2007-2013, по процедура с референтен №BG161PO005/10/1.11/03/19.

"Проектът ще допринесе за изпълнението на макрорегионалната стратегия на ЕС за развитие на Черноморския регион. С изпълнение на дейностите по проекта ще се допринесе за постигане на един от основните приоритети на черноморската стратегия - Възстановяване и запазване на качеството на водите", заяви кметът на откриването на публичния форум. Стана ясно, че с изпълнението на проекта ще се постигнат основните цели, поставени в Рамковата директива за водите и нейните дъщерни директиви, както и Директива 91/271/ЕИО, относно пречистването на отпадъчните води от населени места и Директива 98/83/ЕО, относно качеството на водите, предназначени за консумация.

Постигането на тези цели ще допринесат за повишаване на качеството на живот на населението на община Айтос. Основните дейности които ще бъдат изпълнени по проекта са: 1) Изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води на гр. Айтос; 2) Изграждане на свързващ/и довеждащ/и и заустващ колектор и съпътстваща инфраструктура до ПСОВ, както и свързване на съществуващи основни колектори, към довеждащите. Основните резултати от изпълнението на проекта са постигане на свързаност на съществуващата канализационна система с пречиствателната станция, с което ще се постигне пречистване на отпадъчните води.

Стана ясно, че срокът за изпълнение на проекта е 35 месеца, с начало 21.01.2017 г.

Общата стойност   на проекта по договор е 18 929 054,03 лв. с ДДС от които: 11 992 842,17 лв. от Кохезионен фонд;  2 104 030,97 лв. национално съфиненсиране от държавния бюджет на РБ; 1 786 963,55 лв. собствен принос на общината; 3 115 217,34 лв. недопостими разходи /ДДС/.

Пречиствателната станция ще пречиства отпадъчните води, които отиват в Айтоска река, а от там - в Черно море. "Има избран изпълнител за изграждане на съоръжението. Общинският дълг за изграждането на пречиствателната станция е за текущи плащания на изпълнителя. Този дълг, който искаме, ще бъде отпуснат за периода на изграждане. Това ще са оборотни средства за периода, Общината няма да остане с финансови задължения след изграждането. Публичното обсъждане се провежда, за да бъдат информирани гражданите защо се налага този дълг. Той е ще от Фонд ФЛАГ, в размер на 4 200 000 лв. Имаме проведени разговори, имаме и одобрение за ползване на дълга", каза още градоначалникът.

Главният финансист на Община Айтос посочи източниците за финансиране на ПСОВ-Айтос и делът на Общината. "По време на изпълнението на проекта се налага Общината да плаща на изпълнителите. След като плати, се подготвя т.н. междинно искане към Управляващия орган. В срок от 90 дни трябва да бъде възстановена сумата като безвъзмездна помощ, за която Общината е представила необходимите документи. Дългът се налага за оборотни средства, докато парите дъдат възстановени от Управляващия орган по Оперативна програма "Околна среда. Заемът ще бъде изплатен до приключването на проекта", обясни Господинова.

Снимки