ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АЙТОС

С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е

            На  основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от  Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с Общинската администрация на Община Айтос,  свиквам    ЧЕТВЪРТОТО  ЗАСЕДАНИЕ  на  ОбС – Айтос   на  27.01.2016 г. /сряда/ от 09.30 ч.  в  заседателната  зала  на  Община  Айтос   при  следния  проект  за 

Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д :                                                                                                                                                                          

            1. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на годишна програма за развитие на  читалищната  дейност в Община Айтос през 2015 г.

            2. Предложение от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно кандидатстване на Община Айтос по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен приоритет № 3: „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес”, Специфична цел 3 към ИП3: „Намаляване броя на децата и младежите, настанени в институции чрез предоставяне на социални и здравни услуги в общността” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г.

            3. Предложение от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно актуализация на определените с Решение № 660/18.12.2014 г. на Общински съвет - Айтос минимални и максимални цени на таксиметровия превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни на територията на Община Айтос.

            4. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища.

            5. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

            6. Предложение от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно създаване на Обществен съвет за съдействие и помощ при извършване на дейностите по социално подпомагане и упражняване на обществен контрол върху тяхното осъществяване в Община Айтос.

            7. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на отчет за изпълнението на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2015 г.

            8. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Стратегия за управление на общинска собственост през периода  2016 – 2019 г.

            9. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Годишна  програма   за  управление  и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2016 г.

            10. Предложение от Станка Господинова – директор дирекция „ФСДУС”, относно одобряване разходите за командировки на Кмета на Община Айтос.

            11. Предложение от Станка Господинова – директор дирекция „ФСДУС”, относно одобряване разходите за командировки на Председателя на Общински съвет Айтос.

            12. Предложение от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане структура на Общинска администрация.

            13. Предложение от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на бюджет  на Община Айтос за 2016 г.

            14. Предложение от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно определяне на основните месечни заплати на кмета на общината, кметовете на кметства и кметските наместници.

            15. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно откриване на процедура по предоставяне на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с предмет: „Управление и поддържане на част от недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващ спортно съоръжение с площ от 1840 кв.м., находящи се в гр. Айтос, Община Айтос, разположени в УПИ IV в кв.21 по плана на гр. Айтос, целият с площ от 7903 кв.м., при граници на целия имот: север – УПИ-I в кв.21, изток – УПИ-I в кв.21, юг – УПИ-I в кв.21, запад улица, имотът актуван с Акт за частна общинска собственост № 3360/19.10.2012 год.”.

           16. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физически лица в УПИ ІV-49, кв.16 по плана на с.Чукарка, община Айтос.

           17. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физическо лице в УПИ Х-285, кв.30 по плана на с.Тополица, община Айтос.

            18. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно промяна на начина на трайно ползване на имот №  000103, с площ от 5,748 дка – публична общинска собственост, находящ се в  землището на с.Пещерско, категория –X, при  граници:  № 000100, № 000102, № 113014, № 000104, № 113017, № 125001, с начин на трайно ползване „храсти”.

            19. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на предварително съгласие за извеждане от експлоатация и ликвидация на имот № 000438, с площ от 22,826 дка, с НТП „Язовир”, находящ се в землището на гр. Айтос.

            20. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно издаване на разрешително за ползване на воден обект – язовири и микроязовири – публична общинска собственост.

            21. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижими имоти – земеделски земи, представляващи частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване  - 9 бр.

            22. Питания.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  ОбС:КРАСИМИР  ЕНЧЕВ

 

Снимки