ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АЙТОС

Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д :

          

           1. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно определяне на концесионер на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с предмет: „Управление и поддържане на Язовир „Джелеб кайряк” с площ от 39,703 дка., находящ се в землището на гр. Айтос, Община Айтос, съставляващ имот с № 000869, ЕКАТТЕ 00151, при граници: имоти № 000871, 000870, 000871, 000361, 000463, 000403,землищна граница, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост 236/05.04.1999 год.”.

 

            2. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно определяне на концесионер на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с предмет:  „Управление и поддържане Язовир „Раклиновски път” с площ от 111,844 дка., находящ се в землището на с. Раклиново, Община Айтос, съставляващ имот с № 000290, ЕКАТТЕ 62013, при граници: имот № 000306, 000288, 000154, 000152, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост № 266/20.04.1999 год.

 

            3. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно определяне на концесионер на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с предмет:  „Управление и поддържане на Язовир „Суатя” с площ от 30,462 дка., находящ се в землището на с. Чукарка, Община Айтос, съставляващ имот с № 000036, ЕКАТТЕ 81640, при граници: имот № 000027, 000098, 000037, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост № 251/05.04.1999 год.

 

            4. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно определяне на концесионер на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с предмет: „Управление и поддържане на Язовир/вътрешна река „Боаза-2” с площ от 15,564 дка., находящ се в землището на с. Малка поляна, Община Айтос, съставляващ имот с № 000008, ЕКАТТЕ 46440, при граници: имоти № 000005, 000030, 000011, 000012, 003001, 000027, 000014, 000015, 000007, 000009, 000010, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост 247/05.04.1999 год.”.

 

            5. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на досегашната и повторно откриване на нова процедура по предоставяне на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с предмет: „Управление и поддържане на Микроязовир „Помпена станция” с площ от 48,283 дка., находящ се в м. „Помпена станция” в гр. Айтос, Община Айтос, съставляващ УПИ Х в кв.2 по ЗЗП на гр. Айтос, при граници: север – път V  кл., изток – ПИ 1 в кв.1, ПИ 2,4,6,10,14 и 15 в кв.2 в м. „Помпена станция”, юг – язовирна стена, запад – край на регулацията на м. „Помпена станция”, имотът актуван с Акт № 2350/15.04.2010 год. за поправка на Акт публична общинска собственост № 649/19.04.2000 год.

 

            6. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на досегашната и повторно откриване на нова процедура по предоставяне на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с предмет: „Управление и поддържане на Язовир „Мъгленски път” с площ от 13,459 дка., находящ се в землището на с. Пещерско, Община Айтос, съставляващ имот с № 000198, ЕКАТТЕ 56321, при граници: имоти № 000197 и 000199, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост № 258/15.04.1999 год.”.

 

            7. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на досегашната и повторно откриване на нова процедура по предоставяне на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с предмет: „Управление и поддържане на Язовир „Между реките” с площ от 6,902 дка., находящ се в землището на с. Караново, Община Айтос, съставляващ имот с № 000265, ЕКАТТЕ 36381, при граници: имоти № 000217, 000190, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост № 1719/11.08.2008 год.”.

 

            8. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на досегашната и повторно откриване на нова процедура по предоставяне на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с предмет: „Управление и поддържане на Язовир „Меселим-1” с площ от 42,258 дка., находящ се в землището на с. Караново, Община Айтос, съставляващ имот с № 000135, ЕКАТТЕ 36381, при граници: имоти № 000125, 000132, 038014, 000149, 000126, 000137, 000136, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост № 239/05.04.1999 год.”.

 

            9. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на досегашната и повторно откриване на нова процедура по предоставяне на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с предмет: „Управление и поддържане на Язовир „Меселим-2” с площ от 12,153 дка., находящ се в землището на с. Караново, Община Айтос, съставляващ имот с № 000140, ЕКАТТЕ 36381, при граници: имоти № 000107, 000137, 000109, 000141, 000145, 040056, 000128, 000129, 000131, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост № 240/05.04.1999 год.”.

 

            10. Докладна записка от Ружди Хасан – председател на Общински съвет Айтос, относно приемане на отчет и анализ за дейността на ОбС – Айтос за периода от месец Декември 2013 г. до месец Декември 2014 г.

 

            11. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос.

 

            12. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Айтос.

 

            13. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прецизиране границите на зоните на гр.Айтос за целите на Закона за местните данъци и такси.

 

            14. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

            15. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно отчет за изпълнението на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2014 г.

 

            16. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Годишна програма  за  управление и разпореждане с имотите общинска собственост през  2015 г.

 

            17. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно разпределение на общински жилищен фонд в Община Айтос за 2015 г.

 

            18. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Айтос през 2015 г.

 

            19. Докладна записка от група общински съветници при ОбС-Айтос, относно даване на съгласие главния архитект на Община Айтос да одобри схема за поставяне на преместваеми обекти върху територии – общинска собственост.

 

            20. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на съгласие на Анка Желязкова – директор на СОУ „Н.Й.Вапцаров” – гр.Айтос за учредяване безвъзмездно право на ползване на „Айтос-Автотранспорт”ЕООД, върху моторно превозно средство – автобус.

 

                                  21. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно предоставяне управлението и стопанисването на общински недвижим имот – частна общинска собственост: сграда ”Защитено жилище”, находящо се в УПИ ІІ, кв.5 Б по плана на гр.Айтос, с административен адрес: гр.Айтос, ул.”Ради Боруков”№ 20 на Общински център за социални и здравни услуги като второстепенен разпоредител с бюджетни средства към Община Айтос за безвъзмездно ползване.

 

            22. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на мандат на кмета на Община Айтос за гласуване на решения на Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Бургас.

 

            23. Предложение от Станка Господинова – директор Дирекция „ФСДУС” в Община Айтос, относно одобряване разходите за командировки на кмета на Община Айтос.

 

            24. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физическо лице в УПИ V-205, кв.20 по плана на с.Съдиево.

 

            25. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно искане за закупуване на ПИ № 455, находящ се в местност „Слънчева лъка” в землището на гр.Айтос.

 

            26. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно искане за закупуване на ПИ № 670, находящ се в местност „Провадийско шосе” в землището на гр.Айтос.

 

            27. Питания.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  ОбС: РУЖДИ  ХАСАН

 

Снимки