ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ЩЕ ЗАСЕДАВА НА 27 МАЙ

П   О   К   А   Н   А

Уважаеми  дами  и  господа  общински  съветници,

Уважаеми  господин  кмет  на  Община  Айтос,

С настоящата покана Ви уведомявам, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от ПОДОСВОА на Община Айтос, свиквам  ДВАДЕСЕТОТО  ЗАСЕДАНИЕ  на Общински съвет Айтос, което ще се проведе на 27.05.2021 г. /четвъртък/ от 9:30 ч. в заседателната зала на Община Айтос,  при  следния  проект  за 

Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д :

1. Предложение с вх.№ ОбС-156/29.04.2021 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно приемане на отчет  за  дейността на  Общинско търговско дружество „Авицена” ЕООД, гр. Айтос за 2020 год.

 2. Предложение с вх.№ ОбС-157/29.04.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  относно  упълномощаване на представител на община Айтос за участие в редовно  общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас”АД, гр.Бургас и определяне на позиция и мандат по решенията, които следва да се вземат.

3. Предложение с вх.№ ОбС-161/12.05.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  относно приемане на Наредба за допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси  и цени на услуги на територията на община Айтос (Приета с Решение № 206/25.02.2021г., пр.№ 17, публ. – в.“НП“, бр.457/23.03.2021г.).

4. Докладна записка с вх.№ ОбС-172/18.05.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  относно  приемане  на План  за интегрирано развитие на община Айтос  (ПИРО)  за периода 2021-2027 г. 

            5. Докладна записка с вх.№ ОбС-173/18.05.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  относно  определяне на представител на Община Айтос в Oбщо събрание на съдружниците на „БУРГАСИНВЕСТ“ ООД гр. Бургас.

6. Докладна записка с вх.№ ОбС-158/10.05.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  относно  кандидатстване на Община Айтос с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

            7. Докладна записка с вх.№ ОбС-165/17.05.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляваща канцелария с площ 60 кв.м, коридор с площ 7 кв.м, санитарен възел с площ 5 кв.м и два броя тераси с обща площ 7 кв.м, разположени на трети етаж от ЖСК в имот пл. №2060, кв.119а по плана на гр.Айтос, ул. „Свобода“ № 3 в полза на Главна Дирекция „Изпълнения на наказанията” - гр.София.

            8. Докладна записка с вх.№ ОбС-166/17.05.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижими имоти – частна общинска собственост в полза на Областна дирекция на МВР- гр.Бургас за дейността на Районно управление на МВР - гр.Айтос.

9. Докладна записка с вх.№ ОбС-169/18.05.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физическо лице в УПИ ІХ-110, кв.40 по плана на с.Съдиево, община Айтос.        

10. Докладна записка с вх.№ ОбС-170/18.05.2021 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физическо лице в УПИ VІІІ-69, кв.19 по плана на с.Лясково, община Айтос.

11. Докладна записка с вх.№ ОбС-171/18.05.2021 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физическо лице в УПИ ХVІ-69, кв.19 по плана на с.Лясково, община Айтос.

            12. Докладна записка с вх.№ ОбС-164/17.05.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  относно продажба на недвижим имот с идентификатор 56321.125.1, с площ 31010 кв.м, находящ в м. „Ташла баир”  в землището на с. Пещерско, с начин на трайно ползване „изоставена орна земя”, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.

            13. Докладна записка с вх.№ ОбС-163/13.05.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  относно даване на разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план - план за застрояване) за част от поземлен имот с идентификатор 00151.180.7, м. „Могилата”, землище на гр. Айтос с НТП „Нива”.

14. Питания. 

 

КРАСИМИР  ЕНЧЕВ

Председател на Общински съвет Айтос

Снимки