Обява

ОБЯВЯВА

за

Открит обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6, ал.1 от НУРИОВОС за инвестиционно предложение с наименование "Пречиствателна станция за отпадъчни води – гр.Айтос", който включва:

-Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) за 22 044 е.ж. в УПИ I-3, масив 265, землище на гр. Айтос (бивш 265003 по картата на възстановената собственост на гр.Айтос);

-Изграждане на довеждащ водопровод с дължина 78,00м;

-Изграждане на захранващ ел.провод с дължина 492,83м;

-Изграждане на довеждащ път с дължина 396,94м;

-Доизграждане на главни канализационни колектори с дължина 2515,40м;

-Реконструкция на вътрешна канализационна мрежа с дължина 3836,89м и 9бр.преливника;

-Изграждане на преливник 16 и отливен канал 16 по (Гл.кол.I) с дължина 38,05м;

-Изграждане на преливник 17 и отливен канал 17 по (Гл.кол.III) с дължина 85,39м

-Изграждане на довеждащ колектор до ПСОВ с дължина 49,15м;

-Изграждане на заустващ колектор с дължина 136,93м;

-Доизграждане на вътрешна канализационна мрежа с дължина 8888,06м и 4 преливника.

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринайсет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница и на таблото за съобщения на община Айтос всеки работен ден в периода от 13.10.2015 г. – 27.10.2015 г., в сградата на Община Айтос, дирекция „ТСУС”, стая №6,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа.

Лице за контакти: Радоцвета Великова – главен експерт в дирекция „ТСУС”, тел. 0558/22662

Писмени мнения, възражения и становища от страна на заинтересованите лица относно инвестиционното предложение се приемат в РИОСВ гр. Бургас, ж.к. "Лазур", ул. “Перущица” № 67, ет.3.

                                                                      

 

Дата: 13.10.2015 г.