Обява прием на медицински специалисти - 22.01.2016 г.

Община Айтос в качеството и на партньор по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., във връзка с изпълнение на Дейност 3 и Дейност 5 на проект „Нови възможности за грижа”, договор № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-С0001, обявява прием на документи за заемане на длъжността медицински специалист с професионална квалификация Медицинска сестра или Медицински фелдшер по проект „Нови възможности за грижа” от 22.01.2016 г до 29.01.2016 г. включително.

Документи за участие се представят лично от кандидатите на адрес: гр. Айтос, ул."Васил Левски" № 5, Община Айтос - Общински център за социални и здравни услуги.

Приложение: заявление по образец