Обява удължаване на срока за подаване на документи в конкурс избор на управител за МБАЛ Айтос - 07.04.2023г.

 Община Айтос обявява, че с Решение № 545/30.03.2023г. на Общински съвет –Айтос е удължен срокът за подаване на документи за участие в конкурс за избор на управител на общинското търговско дружество „Многопрофилна болница за активно лечение” ЕООД, гр.Айтос, определен в т.6  от Решение № 514/26.01.2023г. на общински съвет-Айтос , с 15 календарни  дни.

 Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса - в Центъра за административно обслужване, ул. „Цар Освободител” №3 в 15-дневен срок от датата на публикуване на обявата за удължаване на срока. Ако последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следваш присъствен ден.

Дата, час и място на провеждане на конкурса –Конкурсът ще се проведе в първия работен ден, след изтичане на срока за  подаване на заявленията за участие в сградата на общинска администрация. Ако денят е неприсъствен, конкурсът ще се проведе в първия следващ присъствен ден.

Обявата е публикувана във вестник „24часа“ и вестник „Народен приятел“ на 07.04.2023г.

 

Краен срок за подаване на документи – 17 часа на 24.04.2023г.

 

С Решение № 579/30.05.2023г. на Общински съвет –Айтос  се прекратява процедура по провеждане на конкурс за възлагане управлението на общинското търговско дружество „Многопрофилна болница за активно лечение” ЕООД, гр.Айтос, за срок от три години от датата на сключване на договора.