Обявление
   ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ  - Айтос

         Адрес: гр. Айтос, ул. „Богориди” № 2, ет. 3

             Телефон: 0558 2-26-80, 0879 021033, 0879 021034

 

Изх.№ 622/ 02.08.2016г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ЗА  ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА АЙТОС

 

Общинска служба по земеделие – град Айтос  обявява, че са изготвени предварителните регистри  на имотите по чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ въз основа на декларациите по чл. 69 и заявленията по чл. 70 за всички  17 /БР. землища на община Айтос.

Регистрите са налични в базата данни на ОСЗ - Айтос и същите могат да бъдат предоставени за сведение на всяко заинтересовано лице.

        Регистрите съдържат данни за номерата на имотите по картата на възстановената собственост, площта, категорията, нтп, ползвателя и правното основание за ползването, за които са подадени декларации и заявления за участие в споразумение.

Промени в предварителните регистри могат да се правят в срок до 15 август при промяна на декларациите/ заявленията, както и отстраняване на  допуснати грешки и неточности .

 

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - Айтос