Обявление

Община Айтос на основание на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ обявява, че  е изработен проект за подробен устройствен план - парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места - „Развитие на съществуваща въздушна мрежа ниско напрежение на извод 1 от ТП „Карагеоргиево 1” в землището на с. Карагеоргиево, община Айтос, област Бургас” с възложител „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД. Трасето на подземния кабел с начало от съществуващ стълб с дължина 92,71 м се развива с три нови стълба в поземлен имот № 000191 с НТП „път ІV клас”, публична общинска собственост, землище на с. Карагеоргиево, община Айтос.

         Проектът се намира в дирекция „ТСУРР” при община Айтос. В едномесечен срок от обнародването  в „Държавен вестник” съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

(Обявлението е публикувано в бр.75/27.09.2016 г. на Държавен вестник)