Обявление

Община Айтос на основание на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ обявява, че  е изработен проект за подробен устройствен план - парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места - „Кабелна линия 1 кV от стълб №3 (съществуващ) до нов КРШ в имот № 000716 в землището на гр. Айтос” с възложител „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД. Трасето на подземния кабел с дължина 127 м е с начало съществуващ стълб №3 на въздушна кабелна линия, преминава през ПИ № 000765 с НТП „Полски път”, публична общинска собственост, пресича  ПИ №716 с НТП „ Път І клас” (път І-6), държавна публична собственост и достига до КРШ нов на границата на ПИ № 491001 в землището на гр. Айтос.

         Проектът се намира в дирекция „ТСУРР” при община Айтос. В едномесечен срок от обнародването  в „Държавен вестник” съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

(Обявлението е публикувано в бр.75/27.09.2016 г. на Държавен вестник)