Обявление

          Община Айтос на основание на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ обявява, че  е изработен проект за подробен устройствен план - парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места – „Кабел 20 кV от БКТП „ДАП” до БКТП – нов в УПИ ІІ-21,22, кв.139, землище на гр. Айтос” с възложител „ЕВН България ЕР” ЕАД. Трасето на подземния кабел 20кV с дължина 217м. преминава през следните имоти в землището на гр. Айтос: №139031 с НТП „пасище, мера”, публична общинска собственост и № 139028 с НТП „полски път”, публична общинска собственост.

          Проектът се намира в дирекция  „ТСУС” при община Айтос. В едномесечен срок от обнародването  в „Държавен вестник” съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

(Обявлението е публикувано в бр.62/14.08.2015г. на Държавен вестник)