Обявление

Община Айтос на основание на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ обявява, че  е изработен проект за подробен устройствен план - парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места – „Уличен водопровод от о.т. 832 през о.т. 831 до УПИ І-5, м.10 землище на гр. Айтос” с възложител Неждет Яшаров Мурадов. Трасето на уличния водопровод с дължина 58м. преминава през имот: № 000907 с НТП „полски път”, публична общинска собственост в землището на гр. Айтос.

          Проектът се намира в дирекция  „ТСУС” при община Айтос. В едномесечен срок от обнародването  в „Държавен вестник” съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

(Обявлението е публикувано в бр.62/14.08.2015г. на Държавен вестник)