Официално! Община Айтос получава 3 млн. лв за нова детска градина

Финансирането е по Програма на МОН

Одобрен за финансиране е проектът на Община Айтос за изграждане на нова иновативна детска градина в град Айтос по Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, градини и училища за периода 2020-2022 г. Общината получава 3 000 000 лв за изграждането на изцяло ново детско заведение по Модул 1 Детски ясли и детски градини – изграждане на нови сгради, както и пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващи“.

Финансирането е за строителство на нова материална база, която гарантира здравословни и качествени условия за обучение на айтоските деца. Целта на проекта на Община Айтос е преодоляване на недостига на места в детските градини, в т. ч. яслените групи, и осигуряване достъп на всички деца до предучилищно образование.

Проектното предложение на Община Айтос е за строителство на обект „Детска градина с 4 целодневни и 1 яслена групи, в кв. 136, УПИ I по плана на гр. Айтос“ по Модул 1 – Дейност І: Проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация/издаване на разрешение за ползване на нови сгради за детски ясли и детски градини - с 5 и повече групи, с финансиране до 3 000 000 лв за едно проектно предложение..

Новата детска градина ще бъде изградена върху имот публична общинска собственост - АОС № 2398 от 29.07.2010 г., отреден за детска градина, на мястото на бившата детска болница.

"Изключителната заслуга за спечелването на този важен за гражданите на общината проект е на разширения състав на екипа, който подготви проектното предложение. Благодаря на всички членове на този екип за извършената огромна по обем подготвителна работа.", коментира кметът Васил Едрев, минути след като излезе официалната информация за проектния успех на Община Айтос.

 

 

Снимки