ОП ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ: „Текущ ремонт на сградите на Община Айтос и второстепенните й разпоредители с бюджетни средства през 2018 год.” по обособени позиции - публикувана на 05.06.2018 г.