ОП "„Доставка на хранителни продукти за нуждите на дирекция „КОВЗС“ при община Айтос, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – доставка на месо, месни продукти и риба; Обособена позиция № 2 – доставка на плодове; Обособена позиция № 3 - Доставка на свежи плодове (закуски), като добавка за подпомагане храненето на децата 5-6 годишна възраст на целодневно и полудневно обучение в детски градини и филиали към тях” - публикувана 03.06.2020 г.
Обявление за приключен договор Позиция 1 - публикувано на 18.07.2022г. Обявление за изпълнен договор П 2 - публикувано на 19.01.2022г. Обявление за изпълнен договор П 3 - публикувано на 13.01.2021г. Договор П 3 - публикуван на 28.09.2020 г. Договор П 2 - публикуван на 28.09.2020 г. Договор П 1 - публикуван на 28.09.2020 г. Обявление за възложена поръчка - публикувано на 28.09.2020 г. Решение за класиране - публикувано на 20.08.2020 г. Доклад - публикуван на 20.08.2020 г. Протокол 4 - публикуван на 20.08.2020 г. Протокол 3 - публикуван на 20.08.2020 г. Протокол 2 - публикуван на 20.08.2020 г. Съобщение за отваряне на ценови предложения - публикувано на 29.07.2020 г. Протокол 1 - публикуван на 20.07.2020 г. Разяснение - публикувано на 26.06.2020 г. Отговор на запитване № 1 - публикуван на 22.06.2020 г. Проект на договор espd-request графици доставки Приложение Позиция № 2 - плодове Приложение Позиция № 1 - месо декларация по чл. 66_ЗМИП декларация по чл. 59_ЗМИП декларация по чл. 42_ЗМИП Образци на документи Указания към участниците Обявление Решение за откриване