ОП „Доставка на лекарствени средства и консумативи за нуждите на „МБАЛ - АЙТОС” ЕООД гр.Айтос, по обособени позиции, както следва: Позиция № 1”Доставка на лекарствени средства” и Позиция № 2”Доставка на консумативи”