ОП Обследване за саниране - процедурата е приключена

Избор на изпълнител за извършване на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 ЗУТ и изготвяне на технически паспорт, както и извършване на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност и сертифициране по реда на ЗЕЕ във връзка с  изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в одобрените многофамилни жилищни сгради на територията на Община Айтос, по следните обособени позиции:

Обособена позиция I: сграда на  ул. „Гарова”, № 5;

Обособена позиция ІІ: сграда на ул. „Васил Априлов”, № 3;

Обособена позиция ІІІ: сграда на  ул. „Васил Априлов”, № 1;

Обособена позиция IV: сграда на ул. „Хаджи Димитър” № 18

Обособена позиция V: сграда на ул. „Цар Асен” № 6