ОП "Осъществяване на авторски надзор за обект „Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих в лесопарк “Славеева река“, гр. Айтос и подобряване на транспортно – комуникационните характеристики на довеждащата инфраструктура и оформяне на подход за посетителите на парка"-29.09.2016 г.