ОП „Основен ремонт на общински пътища през 2016 год. на територията на Община Айтос”