Оп„Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на детските градини в община Айтос, по обособени позиции, както следва: Позиция № 1”Плодове” и Позиция № 2 „Зеленчуци” - 24.10.2016 г.