ОП „Предоставяне на консултантски услуги за подготовка, управление и отчитане на проектни педложения на община Айтос по мярка 07 „Основни услуги и обновяване на селата в селски райони“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ в съответствие с условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. по обособени позиции."