ОП "РЕМОНТ НА УЛИЧНАТА, ПЕШЕХОДНАТА И АЛЕЙНА МРЕЖА В ГРАНИЦИТЕ НА ОБЩИНА АЙТОС /В Т.Ч. И ТРОТОАРИТЕ НА ВСИЧКИ УЛИЦИ, ПАРКИНГИ, ПЕШЕХОДНИ ЗОНИ И ЗОНИ ЗА ОТДИХ/"
Договор тротоари - 01.03.2017 г. Информация за сключен договор - 01.03.2017 г. Решение за класиране - 29.07.2016 г. Протокол 3 - 29.07.2016 г. Протокол 2 - 29.07.2016 г. Съобщение - 14.07.2016 г. Протокол 1 - 07.06.2016 г. Уведомление - 07.06.2016 г. Отговор на запитване 10 Отговор на запитване 9 Отговор на запитване 8 Отговор на запитване 7 Отговор на запитване 6 Отговор на запитване 5 Представяне на участника (1) Образец 9 Коригиран (1) Отговор на запитване 4 Отговор на запитване 3 Отговор на запитване 2 Образец 9 Коригиран Отговор на запитване 1 Решение Обявление титулна страница Техническа спецификация Техн. предложение Образец 10 Проект на договор - (Прил.№1) Представяне на участника Образец № 8 Методика Документация- Приложение №1 ДекларацияОбразец13 ДекларацияОбразец4 ДекларацияОбразец2 ДекларацияОбразец 20 ДекларацияОбразец 9 ДекларацияОбразец 6 Декларация55-5подизпълнителО11 Декларация55-5обединениеО15 декларация чл.55 ал.7 Образец 7 декларация чл.49, ал.1 Образец3 Декларация Образец5 Декларация за валидност офертаО16 Декларация ЕИКОбразец1 Декл. за проекта на договорОбразец14 банкова гаранция19 банкова гаранция18 Административни сведенияОбразец17 Образец-центрове предложение