ОП „Реновиране на съществуваща детска площадка-гр.Айтос кв.63, УПИ І“