ОП „Упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на строително-монтажни работи на обектите на територията на община Айтос по две обособени позиции" - 20.09.2016 г.