Отчет по изпълнението на „Програма за управление на отпадъците