Отдел "Стопански"

1.Организира дейностите по стопанисване, управление, придобиване и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост;
2.Осъществява организацията по продажба на общинските имоти, отстъпване правото на строеж, прекратяване на съсобственост и замяна с физически и юридически лица и издаването на документи на граждани във връзка със Закона за общинската собственост;.
3. Подготвя документацията и организира провеждането на търгове и конкурси за отдаване под наем  и продажба на общински вещи, земеделски и  неземеделски имоти и изготвянето на договори за продажба, наемни  договори и анекси към тях;  
4.Създава цялостна организация по провеждане на обществени поръчки,  приватизационните и концесионните процедури /документация, обявления, решения, публични покани, информация, вписване в електронния регистър, както и всякакви други нормативно определени документи/, съхранение на преписките в отдела и воденето на регистрите;
5.Предприема необходимите действия по съдебно и извънсъдебно уреждане на отношенията в случаите на неизпълнение на задълженията по сключените договори;
6.Извършва актуване и деактуване на имотите - общинска собственост, уточнява обстоятелствата по необходимостта от актуване и деактуване и всички последващи действия;
7.Създава организация по придобиването на имоти и всички последващи действия за актуването им и стопансването и използването им по предназначение;
8.Разглежда постъпилите преписки за заверяване на обстоятелствени проверки в регулация и извън регулация и отразява обстоятелствата в тях;
9.Организира дейностите по стопанисване и управление на общинските жилищни имоти и осъществява контрол по изпълнение на договорите;
10.Организира процедурите  по трасиране, делби, заснемане на общински земеделски имоти;
11.Организира процедури по отдаване на язовирите-общинска собственост на концесия и упражнява контрол по изпълнение на концесионните договори ;
12.Издава удостоверения за характеристика на земята по искане на земеделски производители и собственици на земеделски земи в зоните за земеделско ползване ;
13.Организира отдаване на общинските пасища, мери и ливади в съответствие с изискванията на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи;
14.Организира дейностите по промяна  начина на трайно ползване на земеделските земи за други земеделски нежди, както и промяна на предназначението им за неземеделски нужди;
15.Създава организация и оказва методическа помощ при кандидатстване по „Национална програма за енергийна ефекетимност на многофамилни жилищни сгради” ;
16.Съдейства  при  провеждане  на ветеринарно-профилактичните  мероприятия в общината,/дезинфекция, дезинсекция,декаризация, дератизация  и други мероприятия/ в изпълнение на решенията на епизоотичната комисия;
17.Предприема необходимите действия по опазване на имотите-общинска собственост, използването им по предназначение и при констатиране на ползването им без правно основание, създава организация по освобождаването им;
18.Създава организация по маркиране на дърветата и извършването на сеч в общинските имоти;
19.Подготвя от името на Кмета на общината докладни записки и предложения до Общинския съвет относно, придобиване, управление и разпореждане с вещи и нежилищни имоти, общинска собственост;
20.Разглежда постъпилите заявления и сигнали на граждани, извършва проверки на място и дава писмени отговори в законоустановените срокове;
21.Изготвя справки, доклади, информации до Министерство на земеделието и храните, Българска агенция по безопасност на храните, Областна управа, ОД „Земеделие” и др.
22.Участва в рамките на своите компетентности в комисии, свързани с дейността на общината;
23.Съставя актове на нарушителите съобразно дейността на отдела и съгласно наредби на общинския съвет.