Открита процедура „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на детските градини при община Айтос, по обособени позиции, както следва: Позиция № 1”Доставка на плодове”; Позиция № 2 „Доставка на зеленчуци” и Позиция № 3 „Доставка на пресни плодове (закуски), като добавка за подпомагане храненето на децата в целодневно и полудневно обучение” - 28.03.2017 г.