Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на "ОЦСЗУ" и "КОВЗС" при община Айтос по обособени позиции - 04.11.2014г.